BAZA CV

Wprowadzenie Dziękujemy za zainteresowanie ofertą. Prosimy o wypełnienie poniższego formularza.
Dane personalne
*
*
*
*
Forma grzecznościowa
*
Obecne zatrudnienie
*
*
Plik CV Proszę wgrać plik CV.
*
CV
Nie wybrano pliku Akceptowane formaty plików to: doc, docx, pdf, rtf, txt, odt, jpg, gif, jpeg, bmp, png. Maksymalny rozmiar pliku to 4 MB. *
Dodaj więcej plików
Zdjęcie
Zdjęcie
Nie wybrano pliku Akceptowane formaty plików to: jpg, gif, jpeg, bmp, png. Zalecany format zdjęcia: 200x260px. Maksymalny rozmiar pliku to 1 MB.
List motywacyjny / inne dokumenty
Załącznik 1
Nie wybrano pliku Akceptowane formaty plików to: doc, docx, pdf, rtf, txt, odt, jpg, gif, jpeg, bmp, png. Maksymalny rozmiar pliku to 4 MB.
Załącznik 2
Nie wybrano pliku Akceptowane formaty plików to: doc, docx, pdf, rtf, txt, odt, jpg, gif, jpeg, bmp, png. Maksymalny rozmiar pliku to 4 MB.

 

 1. Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest ARPI Group (ARPI Staffing Sp. z o. o.- agencja zatrudnienia ujawniona w rejestrze Marszałka Województwa Mazowieckiego pod numerem 7015., ARPI & Partners Sp. z o.o., ARPI Aviation Poland Sp. z o.o., ARPI Network Sp. z o.o., ARPI Sp. z o.o., ARPI Tax Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-952) zgodnie z treścią ogłoszenia o pracę lub inną informacją przekazywaną kandydatom przed wysłaniem przez nich zgłoszenia rekrutacyjnego (dalej „Administrator” lub „Spółka”)

   

 2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego z udziałem potencjalnych pracodawców, w celu oceny Twoich kwalifikacji zawodowych, aby wybrać odpowiednią osobę na dane stanowisko oraz w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji.

   

 3. Przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w Twoim zgłoszeniu rekrutacyjnym (np. w CV, liście motywacyjnym, formularzu aplikacyjnym), w szczególności możemy przetwarzać następujące informacje o Tobie: imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe (np. e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania), informacje dotyczące Twojego wykształcenia i doświadczenia zawodowego jak również Twój wizerunek (jeżeli zamieścisz swoje zdjęcie w dokumentach aplikacyjnych). W przypadku przeprowadzenia testów kompetencji i udzielenia przez Ciebie zgody na udział w takich testach, przetwarzamy także informacje dotyczące Twojej wiedzy, umiejętności oraz właściwości osobowościowych (np. informacje o Twoich umiejętnościach językowych lub predyspozycjach do zajmowania określonego stanowiska)

   

 4. Twoje dane osobowe przetwarzane są w oparciu o różne podstawy prawne co uzależnione jest od celu przetwarzania:

   

 1. Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa np. imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia przetwarzane są w celu wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego (art. 6 ust.1 lit. c RODO);

   

 2. Dodatkowe dane osobowe nie wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa, przekazane w ramach dokumentów rekrutacyjnych (np. w CV, liście motywacyjnym, formularzu rekrutacyjnym) przetwarzane są w oparciu o Twoją zgodę, którą wyrażasz klikając na przycisk Aplikuj/Wyślij (art. 6 ust.1 lit. a RODO). W przypadku gdy nie chcesz, aby Twoje dane dodatkowe były przez nas przetwarzane, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach rekrutacyjnych (w szczególności w formularzu aplikacyjnym oraz CV).

   

 3. Dane osobowe uzyskane podczas badania kwalifikacji zawodowych (jeśli będzie realizowane w toku rekrutacji) przetwarzane są w oparciu o Twoją zgodę (art. 6 ust.1 lit. a RODO), którą wyrażasz zaznaczając określony przycisk wyboru pod formularzem aplikacyjnym.

   

 4. Twoje dane osobowe przetwarzamy w ramach prowadzonych w przyszłości procesów rekrutacyjnych dla potencjalnych pracodawców, na zlecenie których prowadzona będzie taka rekrutacja albo w ramach rekrutacji własnych w oparciu o Twoją zgodę (art. 6 ust.1 lit. a RODO), którą wyrażasz zaznaczając określony przycisk wyboru pod formularzem aplikacyjnym.

   

 5. Twoje dane zebrane podczas rozmowy kwalifikacyjnej przetwarzane będą w celu sprawdzenia Twoich umiejętności i zdolności potrzebnych do oceny, czy jesteś odpowiednią osobą na dane stanowisko. Podstawą prawna ich przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust.1 lit. f RODO).

   

 6. Twoje dane zebrane podczas procesu rekrutacyjnego udostępniane będą potencjalnym pracodawcom, na zlecenie których prowadzona jest rekrutacja, w oparciu o Twoją zgodę (art. 6 ust.1 lit. a RODO), którą wyrażasz zaznaczając określony przycisk wyboru pod formularzem aplikacyjnym;

   

 7. Twoje dane zebrane podczas procesu rekrutacyjnego mogą zostać przekazane spółkom z grupy ARPI - ARPI Group (ARPI Staffing Sp. z o. o.- agencja zatrudnienia ujawniona w rejestrze Marszałka Województwa Mazowieckiego pod numerem 7015., ARPI & Partners Sp. z o.o., ARPI Aviation Poland Sp. z o.o., ARPI Network Sp. z o.o., ARPI Sp. z o.o., ARPI Tax Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-952) w celu wsparcia procesu rekrutacji, na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie usprawiedliwionym interesem jest wykorzystanie środków i zasobów tych podmiotów w celu usprawnienia i przyspieszenia rekrutacji;

   

 8. Twoje dane zebrane podczas procesu rekrutacyjnego mogą zostać przekazane spółkom z grupy ARPI - ARPI Group (ARPI Staffing Sp. z o. o.- agencja zatrudnienia ujawniona w rejestrze Marszałka Województwa Mazowieckiego pod numerem 7015., ARPI & Partners Sp. z o.o., ARPI Aviation Poland Sp. z o.o., ARPI Network Sp. z o.o., ARPI Sp. z o.o., ARPI Tax Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-952) w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacji.

   

  1. Odbiorcą Twoich danych osobowych są (w ramach podstaw prawnych określonych w punkcie 4 niniejszej Informacji):
 1. upoważnieni pracownicy Spółki;
 2. podmioty wykonujące usługi na rzecz spółki w szczególności z obszaru obsługi IT;
 3. dostawca systemu informatycznego, poprzez który przesyłasz swoją aplikację do Spółki;
 4. potencjalny pracodawca, na zlecenie którego prowadzona jest rekrutacja;
 5. spółki z grupy ARPI, w celu wsparcia procesu rekrutacji,

  przy zachowaniu wymogów określonych obowiązującymi przepisami, w tym wymogu poufności oraz w zakresie niezbędnym do dokonania danej czynności.

   

  1. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez następujące okresy: w odniesieniu do bieżącej rekrutacji: 12 miesięcy od dnia zamknięcia procesu rekrutacyjnego, w odniesieniu do procesów przyszłych rekrutacji: przez maksymalnie 2 lata od daty ich podania lub od daty ostatniego kontaktu z Tobą, w zależności od tego, która z dat jest późniejsza. W przypadku przetwarzania danych osobowych dla celów rekrutacji w oparciu o wyrażoną zgodę, okresy przetwarzania mogą ulec skróceniu poprzez wycofanie zgody, a w przypadku przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, poprzez wniesienie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

   W przypadku ewentualnych nieporozumień miedzy Tobą a Spółką lub inną spółką z Grupy ARPI, Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres 3 lat od zakończenia procesu rekrutacji. W określonych przypadkach możemy przetwarzać Twoje dane dłużej niż 3 lata, jeżeli taka konieczność wynika z przepisów prawa.

    

  2. Masz prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia (gdy podstawą jest zgoda a dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany) lub ograniczenia ich przetwarzania.

    

  3. Udzielone zgody możesz wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody ma skutek tylko na przyszłość i nie ma wpływu na zgodność z prawem już dokonanego przetwarzania.

    

  4. Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych, narusza przepisy RODO.

    

  5. Podanie danych jest dobrowolne i w zakresie w jakim nie wymaga Twojej zgody jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania tych danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji.

    

  6. Mając na celu efektywne przeprowadzenie procesów rekrutacyjnych i wyłonienie kandydatów najlepiej pasujących do określonego stanowiska pracy, możemy stosować procesy oparte na profilowaniu. Profilowanie polega na ocenie cech istotnych przy wyborze kandydata na określone stanowisko pracy kwalifikacji w szczególności jego umiejętności, predyspozycji zawodowych lub innych. W żadnym przypadku nasza ocena nie prowadzi do automatycznego podejmowania decyzji odnośnie Twojego udziału w rekrutacji czy wyników rekrutacji. Na jej podstawie podejmujemy jedynie określone decyzje dotyczące kandydata w danej rekrutacji, w szczególności dokonujemy obiektywnej i mierzalnej oceny Twoich kwalifikacji, kompetencji, umiejętności oraz predyspozycji do zajmowania określonego stanowiska.

 

Profilowanie ma miejsce w następujących przypadkach:

 

 1. przeprowadzanie testów kompetencyjnych: ocena Twoich kwalifikacji, kompetencji, umiejętności oraz predyspozycji. Podstawą do dokonania oceny są wyniki testów, które wraz z profilowaniem przeprowadzane są na podstawie Twojej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. lit. a RODO);

   

 2. analiza kandydatów w systemie elektronicznym: ocena kandydatów do zajmowania określonego stanowiska pracy pod kątem ich kwalifikacji, umiejętności oraz doświadczenia zawodowego za pomocą różnych filtrów wyszukiwania. Oceny dokonywana jest przy wykorzystaniu informacji wskazanych przez Ciebie w dokumentach aplikacyjnych (np. CV, formularzu aplikacyjnym). Podstawę prawna w tym zakresie stanowi art. 6 ust. lit. f RODO - nasz prawnie uzasadniony interes obejmujący wyszukiwanie i grupowanie kandydatów, najlepiej pasujących do określonego stanowiska pracy.

 

Klikając w przycisk „Wyślij”/”Aplikuj” zgadzasz się na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych (nie wskazanych w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa) zawartych w dokumentach rekrutacyjnych na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę przez wskazany w ogłoszeniu podmiot z ARPI Group (ARPI Group (ARPI Staffing Sp. z o. o.- agencja zatrudnienia ujawniona w rejestrze Marszałka Województwa Mazowieckiego pod numerem 7015., ARPI & Partners Sp. z o.o., ARPI Aviation Poland Sp. z o.o., ARPI Network Sp. z o.o., ARPI Sp. z o.o., ARPI Tax Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-952 - Współadministrator Danych Osobowych- WDO), w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego z udziałem potencjalnych pracodawców. W odniesieniu do danych osobowych wskazanych w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa informujemy, że będą one przetwarzane na podstawie przepisów prawa. W przypadku gdy nie chcesz, aby Twoje dane dodatkowe były przez nas przetwarzane, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach rekrutacyjnych ( w szczególności w formularzu aplikacyjnym oraz CV).